array:10 [
  "id" => 8
  "manager_id" => "8"
  "name" => "Trí nhờ siêu phàm"
  "thumb" => "images/games/8/NLBXSVv6YPWFOgCLRAt9bRz5n0gczVKMW35B97rY.png"
  "cover" => "images/games/8/IC6L1btSbb121M8Zm8FypXUdTPxE9OrWQZLpftcZ.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/mml/"
  "description" => "Bạn có tự tin vào trí nhớ của mình? Hãy thử thách giới hạn trí nhớ của bản thân!!"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]