array:10 [
  "id" => 76
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Đào Vàng"
  "thumb" => "images/games/76/gfKhPFiqKpGxZce60gOcdTzeHXc7e1VTZEJJmf0w.png"
  "cover" => "images/games/76/Cg2AjYL9bu6jVUvRbcpN1qSu2yRH9qP6mmJ98MPA.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/48.daovang/"
  "description" => "Cùng Đào Vàng!"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]