array:10 [
  "id" => 72
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Bán Bánh"
  "thumb" => "images/games/72/PfNsO4VvQOBZdTCu24R9PReifDwYp8Kdm8Txzbi0.png"
  "cover" => "images/games/72/qKyolq5eKN63NNYMGm3p2T2VoTcUf0UM5I4LRt4Q.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/76.banhang"
  "description" => "Lại Mua Bán Nào"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]