array:10 [
  "id" => 70
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Chọn Người Đẹp"
  "thumb" => "images/games/70/VPBC9b37JVtK58tBCT68hpdkxrlAQVWoa0s1Gte6.png"
  "cover" => "images/games/70/n9Ai0dAhYH6NMU66f5fu6FkdS8o1EQ5NumkdlrwQ.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/70.%20Chon%20nguoi%20dep/"
  "description" => "Nhanh Tay Nào Cú Người Đẹp"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]