array:10 [
  "id" => 7
  "manager_id" => "7"
  "name" => "Tốc độ nhanh"
  "thumb" => "images/games/7/VBvvn3hOXN8YQdoOCcDixCkFNmvFdSzn3A6j0RFd.png"
  "cover" => "images/games/7/CSu373djg0HZcoQZJqBFQpegzDXJua78Qv8ICQub.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/jxcc/"
  "description" => "Chơi game này sẽ giúp bạn nâng cao ý thức tham gia giao thông!!"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]