array:10 [
  "id" => 69
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Bóng Thủy Tinh"
  "thumb" => "images/games/69/GuWOJ6jDxCHcEmxITv3ie666G6X7I4FhAKTSRSMT.png"
  "cover" => "images/games/69/NADtiIaxbdGaVQphUwwxV1ytf7Grvi0gjiHoZU2Z.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/69.%20B%C3%B3ng%20th%E1%BB%A7y%20tinh/"
  "description" => "Ném Bóng Nào!"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]