array:10 [
  "id" => 68
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Vượt Núi"
  "thumb" => "images/games/68/Zn5QIMsTkbrYchZdwP5N9hjncpAx4Jijlwn1li5f.png"
  "cover" => "images/games/68/iNGmBk2qNNyryE5AxlKZlcLbi7kafTFMwIrNBOYy.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/68.nguoique/"
  "description" => "Cùng Trèo Đèo Nào!"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]