array:10 [
  "id" => 62
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Giải Cứu Thú Yêu"
  "thumb" => "images/games/62/IhKObLKaHKbl8VNqmrqQWB1hLj0LKx81OM2oOpHa.png"
  "cover" => "images/games/62/B2VHyvsGpuOtKgyBhcbLxTZG9QSnlMeA2X5TJjxt.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/cwdyj/"
  "description" => "Bảo vệ thú cưng nhanh nào"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]