array:10 [
  "id" => 6
  "manager_id" => "6"
  "name" => "Quá nhanh quá nguy hiểm"
  "thumb" => "images/games/6/9ZECsex92Bzq9ugReXWjXNQM8tPkYJiGIegXmKI2.png"
  "cover" => "images/games/6/VEI91loHQghFEO5Rpdyz65w1PwpMTukk6Ek5PCzG.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/blfc/"
  "description" => "Bạn đã khi nào phải tẩu thoát khỏi thành phố trên chiếc xe con của mình chưa ? Hãy trải nghiệm nó"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]