array:10 [
  "id" => 59
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Ước Mơ Bay"
  "thumb" => "images/games/59/yuEJbGTkDbsI9Gi8ejzZlHgYkzSwhbtRN7jVhvSc.png"
  "cover" => "images/games/59/Rfib9cscGTcnLWDaU6Mn9F2Ru88p82B8uLSqxDBx.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/feidegenggao/"
  "description" => "Bay lên cao nào"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]