array:10 [
  "id" => 51
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Cô Bé Quằng Khăn Đỏ"
  "thumb" => "images/games/51/DSiPxt4sQ4e3mLvzXSnrIgFSSUsg9Gw4aP1eoCIj.png"
  "cover" => "images/games/51/Kd42jdld2u1nNkvUxpt8g0jwbRRQoXIpVuuo4YHh.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/fndxhm/"
  "description" => "Tên sói kia hãy xem đây!"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]