array:10 [
  "id" => 5
  "manager_id" => "5"
  "name" => "Ghi bàn nào"
  "thumb" => "images/games/5/h4jyZpIOelNDSMhwn196fKMeLwADyEN22bgHX2Iw.png"
  "cover" => "images/games/5/xWLn42uJIenglxWYgnKJbtGKRVpz2pWEazgZOTxF.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/soccermove/"
  "description" => "Hãy thử thách sự thông minh qua các bước đơn giản để đưa trái bóng vào khung thành."
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]