array:10 [
  "id" => 48
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Quái Vật Hành Tinh"
  "thumb" => "images/games/48/pCX2HKloHm0irVFVCCw3LK4fT3OUcaTJFHHpjVkU.png"
  "cover" => "images/games/48/pUf067A9pcJd4jAVH8QOnf56MB6MUXhvpkIIayYj.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/monstersunion/"
  "description" => "Quái vật đến rồi!"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]