array:10 [
  "id" => 44
  "manager_id" => "0"
  "name" => "Chọn màu lớn nhất"
  "thumb" => "images/games/44/QoFYohXCJfmbxZIbTUFawSReecgQYtgj4XKTvjWN.jpeg"
  "cover" => "images/games/44/2UugsUvdFwxOTCXG0CWJql9WOyp5rq136Sk443SI.jpeg"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/maxarea/"
  "description" => "Vui lòng chọn màu lớn nhất nhé!"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]