array:10 [
  "id" => 4
  "manager_id" => "4"
  "name" => "Thả thính câu cá"
  "thumb" => "images/games/4/NrGrWyqFmR3F374bWgZ3qyt9qsVCeTYVWZ0ZyTgO.png"
  "cover" => "images/games/4/bBVSHyksnnNwCUheiZs2g0cntOmSqFWztUxUquRM.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/hldy/"
  "description" => "Một trò chơi dựa trên cách thức chơi game Đào Vàng. Bạn có tự tin đạt được điểm số cao nhất?"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]