array:10 [
  "id" => 39
  "manager_id" => "39"
  "name" => "Thử thách 100 giây"
  "thumb" => "images/games/39/41Dexh7psnq5WdkynFIcrDCKYABuE1x81V7TxEeW.png"
  "cover" => "images/games/39/uk8HYy0t6xJ8fzr9CHDqhJGRslENI5G9UsffJqhP.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/100c/"
  "description" => "Đi từ trên cao xuống thấp vượt qua những chướng ngại và bạn sẽ thấy được một thành quả đang chờ đợi bạn. Hãy chú ý nhé."
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]