array:10 [
  "id" => 38
  "manager_id" => "38"
  "name" => "Cua bắn cá"
  "thumb" => "images/games/38/QCh8CiImHXoIQk3s6hr4BNieMuDr2Bahi9YtmnOa.png"
  "cover" => "images/games/38/sF4WuFdUu6ZPNzeNVPyaQTXwuZPDrXwzOAVAr7Pc.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/Bubblefish/"
  "description" => "Bạn sẽ có nhiệm vụ giúp chú cua di chuyển và đưa những chú cá vào trong vòng tròn bóng khí để cá có thể thở tốt hơn, Hãy giúp cá nhé^_^"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]