array:10 [
  "id" => 37
  "manager_id" => "37"
  "name" => "Kết nối đại dương"
  "thumb" => "images/games/37/KbyFWAvNjF0ASuzn5PTgLEUzmu9dKh2LAytkzbwf.png"
  "cover" => "images/games/37/RroSScu5ROYmupw9L9yICVhXwx0TprG8Lsaaj6Fh.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/bzylls/"
  "description" => "Dưới đại dương có bao điều kỳ thú, hãy kết nối những con vật dưới đại dương để mang lại niềm vui cho thế giới nhé"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]