array:10 [
  "id" => 35
  "manager_id" => "35"
  "name" => "Nấm lùn Mario"
  "thumb" => "images/games/35/aH4OSmgGIyxAlAo0SNXAOn5dBnOpqgMbCzqyfex0.png"
  "cover" => "images/games/35/AIciWfwBU2SwHWlwlMEqSFhYSLKrk01vataUtTlt.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/cjmla/"
  "description" => "Đơn giản chỉ là điều khiển cho chú Nấm lùn Mario nhảy tránh khỏi những chướng ngại vật trên đường đi cứu công chúa. Hãy cẩn thận nhé"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]