array:10 [
  "id" => 34
  "manager_id" => "34"
  "name" => "Nối bóng"
  "thumb" => "images/games/34/yYZq2RN3zfAuvmuwQdousNhvZcomA0RHgXEuxm3N.png"
  "cover" => "images/games/34/jSJu6SrK6T5MENVTKj7IwxLHmDvzl7KIjhdGDAWm.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/qqppp/"
  "description" => "Hãy tìm những quả bóng giống nhau để đưa chúng bay lên trời cao hơn. Thay thế bằng những trái bóng nhiều sắc màu khác nữa."
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "1"
  "status" => "1"
]