array:10 [
  "id" => 31
  "manager_id" => "31"
  "name" => "Đốn củi"
  "thumb" => "images/games/31/u2N1QjL9bwU7bBvzMnqbQTvIhZH2HAccLjhqdap3.png"
  "cover" => "images/games/31/SxcNJSrJwreaWDirc6YqFP42Aq13xqVXEchkmcLp.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/kanshu/"
  "description" => "Cầm rìu lên, chặt cây thật khéo, tránh để cành cây va vào người, đó là nhiệm vụ của bác Tiều phu đó. Bạn có muốn thử giúp bác tiều phu hạ những cành cây lớn này không?"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]