array:10 [
  "id" => 3
  "manager_id" => "3"
  "name" => "Bóng rổ đường phố"
  "thumb" => "images/games/3/mKL97GujNT6ZeFQXst8JVCTyhwY7evWHKwrFboT2.png"
  "cover" => "images/games/3/c7SxKWPRfoIAV0fSHRjHr9zTVgoyPHprWRtu0Qlp.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/jtlq/"
  "description" => "Các bạn sẽ thửsức với môn thể thao bóng rổ nhưng được thực hiện ở khắp mọi nơi."
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]