array:10 [
  "id" => 28
  "manager_id" => "28"
  "name" => "Chém hoa quả"
  "thumb" => "images/games/28/w3ZrNP1qxgZHufRCW2UjpJumEd1ac8Q1XW1aDvJH.png"
  "cover" => "images/games/28/cav6oGMrsxIzvvNphEtG7KPxlDb04oHiY0a2ruIN.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/qiexigua/"
  "description" => "Dựa trên kịch bản Ninja chém chuối truyền thống nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm khi chơi với những hoa quả"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]