array:10 [
  "id" => 25
  "manager_id" => "25"
  "name" => "Thần tộc Maya"
  "thumb" => "images/games/25/IFCNCvrPXOz5LqQSAxTb1LXI6tCMGJqL7d538xla.png"
  "cover" => "images/games/25/UAZ7Ar5JhEGRgQnzFYFSYmEMonF9KzHJJnPqO5Ep.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/maya/"
  "description" => "Những viên ngọc của tộc người Maya luôn mang lại nhiều điều thần bí. Hãy thử tìm kiếm xem!"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]