array:10 [
  "id" => 23
  "manager_id" => "23"
  "name" => "Panda xuống núi"
  "thumb" => "images/games/23/ib1HMlJiKNM1DqB0sxITfOZgyIvSrCL36d7hw4OD.png"
  "cover" => "images/games/23/VE1XUymXZTqifjjgTnFhiqJqmpQbgUnObNjHV1n7.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/xmyfk/"
  "description" => "Gấu trúc Panda phải vượt qua các ngọn núi cao để tìm đến với bạn bè, gia đình và sư phụ. Hãy giúp đỡ Panda bé nhỏ nhé."
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]