array:10 [
  "id" => 22
  "manager_id" => "22"
  "name" => "Du hành vũ trụ"
  "thumb" => "images/games/22/KC8mkzql6DYjbiJu6OlkkiPjkKAxBoPROyQrOJk3.png"
  "cover" => "images/games/22/fUsJ5Up6Aa3ujC4FvuzVvjmP7ZG835sLAVExSVSi.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/xjmt/"
  "description" => "Du hành trong vũ trụ luôn là giấc mơ của loài người, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa, bạn có đủ can đảm để du hành tới một thế giới chưa ai biết."
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]