array:10 [
  "id" => 2
  "manager_id" => "2"
  "name" => "Tia chớp"
  "thumb" => "images/games/2/4sE2ADSXcKhMgtVJ60jB5vranwHZiMH3bWPfU7Gz.png"
  "cover" => "images/games/2/QElTs05aKUbFbkejnG4Dv4PC9CDAFC9K8aajfTg6.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/jg/"
  "description" => "Bạn là chiến sĩ cuối cùng chặn lại binh đoàn Robot, đây là một màn hành động không kém phần bi tráng như trong phim 300"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]