array:10 [
  "id" => 11
  "manager_id" => "11"
  "name" => "Một nét"
  "thumb" => "images/games/11/zcfq0kKpx4xWn3T2tN2EvgltH7hbvEVsacJRxusL.png"
  "cover" => "images/games/11/D4lXosUn5LDmOZArGW0vVEHwES9xzNUwq4FlVeK2.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/yblc/"
  "description" => "Hãy suy đoán và đưa ra phương án tối ưu nhất để giải bài toán khó : Bằng một nét vẽ có thể hoàn thiện được bức hình ??"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]