array:10 [
  "id" => 1
  "manager_id" => "1"
  "name" => "Bảo vệ cứ điểm"
  "thumb" => "images/games/1/n6WQtw3hA6T9b6RBgcFvmeNpD1JcgI39TOzD6lyX.png"
  "cover" => "images/games/1/0ZaCjpWyPSiW8zLwG1VLdAGvsW7QsyxmGd58HEeB.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/fangyuzjz/"
  "description" => "Bảo vệ căn cứ là trách nhiệm của quân nhân! Hãy chứng tỏ mình là một chiến binh thực thụ nào!"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "1"
  "status" => "1"
]